• Chi tiết
 • Product name: Encoder Posital Fraba Cong ty Chau Thien Chi Vietnam

  Type of product: Tự động hóa

  Status: Còn hàng

  Model: Encoder OCD-DPC1B-1212-C10S-H3P

  Brand: Posital Fraba

  Original: US

  Supplier: CTC Co.,Ltd

  Price: 0


  Product detail:

  Công ty TNHH Châu Thiên Chí chuyên cung cấp thiết bị tự động, bộ giải mã xung - Rotary Encoder, thiết bị đo độ nghiêng - Inclimeter, cảm biến tuyến tính - linear sensor... của hãng Posital Fraba tại Việt Nam.

  AWC5813 1 FBA1DPQ3PG Posital Fraba Encoder
  AWC5813 1 FBA2D203PC Posital Fraba Encoder
  AWC5813 4096 FBA1DPQ3PG Posital Fraba Encoder
  AWC5813 4096 FBA2D203PG Posital Fraba Encoder
  Connection hood 58 B1 DP 3PG Posital Fraba Encoder
  Connection hood AH 58 B1CA 3PG Posital Fraba Encoder
  Connection hood AH 58 B1DP 3PG Posital Fraba Encoder
  Connection hood AH 58 B1DP 3PG VA Posital Fraba Encoder
  Connection hood AH58 B1DP 127 Posital Fraba Encoder
  Connection hood AH58 B1DP 3PG Posital Fraba Encoder
  DKAWC DP Posital Fraba Encoder Công ty TNHH Châu Thiên Chí www.chauthienchi.com
  Encoder OCD DPB1B 0012 C100 0CC Posital Fraba Encoder
  Encoder OCD DPB1B 1212 C100 0CC Posital Fraba Encoder
  Encoder OCD DPB1B 1212 C10S Posital Fraba Encoder
  Encoder OCD DPB1B 1213 C100 0CC Posital Fraba Encoder
  Encoder OCD DPB1B 1213 C10V 0CC Posital Fraba Encoder
  Encoder OCD SL00G 0412 C100 PRL Posital Fraba Encoder
  AH 58 1DP 3PG Posital Fraba Encoder
  AH 58 B1DA 3PG Posital Fraba Encoder
  AH 58 B1DP 3PG Posital Fraba Encoder
  AH 58 B1 DP 3PG Posital Fraba Encoder
  AH58 B1DP 3PG Posital Fraba Encoder
  OCD DPB 1B0013S0600CC Posital Fraba Encoder
  OCD 1212 CLOS OCC Posital Fraba Encoder
  OCD 600B 0016 C10S CRW Posital Fraba Encoder
  OCD BITPARALLEL ST Posital Fraba Encoder
  OCD C2B1B 0012 S10V 0CC Posital Fraba Encoder
  OCD C2B1B 1210 C100 0CC Posital Fraba Encoder
  OCD C2B1B 1212 C100 0CC Posital Fraba Encoder
  OCD C2B1B 1212 C100 0Cc 146 Posital Fraba Encoder
  OCD C2B1B 1212 C100 OCC Posital Fraba Encoder
  OCD C2B1B 1213 C100 0CC Posital Fraba Encoder
  OCD C2 B1B 1213 C100 OCC Posital Fraba Encoder
  OCD C5B1B 1213 C100 CAW Posital Fraba Encoder
  OCD C5 B1B 1213 C100 CAW Posital Fraba Encoder
  OCD C5 B1B 1213 C100 PRW Posital Fraba Encoder
  OCD C5B1B 1213 C10S CRW Posital Fraba Encoder
  OCD C5B1B 1213 S06S CRW Posital Fraba Encoder
  OCD C5B 1B 1213 S06S CRW Posital Fraba Encoder
  OCD C600B 0012 C100 CAW Posital Fraba Encoder
  OCD C600B 0012 C100 CRW Posital Fraba Encoder
  OCDC600B 0012 C10S PAL Posital Fraba Encoder
  OCD C600B 0012 C10S PAL Posital Fraba Encoder
  OCD C600B 0012 S10S CRW Posital Fraba Encoder
  OCD C600B 0012 S10S PAL Posital Fraba Encoder
  OCD C600B 0012 S10S PRL Posital Fraba Encoder
  OCD C600B 0012 S10S PRM Posital Fraba Encoder
  OCD C600B 0012 S10S PRN Posital Fraba Encoder
  OCD C600B 0016 C10S CRW Posital Fraba Encoder
  OCD C600B 0016 S060 CRW Posital Fraba Encoder
  OCD C600B 0016 S06C CRW Posital Fraba Encoder
  OCD C600B 0016 SCIC PR Posital Fraba Encoder
  OCD C6B00B 0016 C10S CRW Posital Fraba Encoder
  OCD C6B1B 0012 S10S PRM Posital Fraba Encoder
  OCD CANopen ST/MT Posital Fraba Encoder
  ANS45 DP12 3PG Posital Fraba Encoder
  ANS45 DP22 3PG Posital Fraba Encoder Công ty TNHH Châu Thiên Chí
  www.chauthienchi.com
  AWC2810 1 1 6C00PNT 2CW Posital Fraba Encoder
  AWC2810 1 1 6C00PNT 2CW(1 1) Posital Fraba Encoder
  AWC2810 1 1 6G00PNT 2CW Posital Fraba Encoder
  OCD D2B1B 0013 B150 0CC Posital Fraba Encoder
  OCD D2B1B 0013 C100 0CC Posital Fraba Encoder
  OCD D2B1B 1213 10V OCC Posital Fraba Encoder
  OCD D2B1B 1213 C100 0CC Posital Fraba Encoder
  OCD D2B1B 1213 C100 OCC Posital Fraba Encoder
  OCD D2B1B 1213 C10V 0CC Posital Fraba Encoder
  OCD DPB1 B 1213 S06 0CC Posital Fraba Encoder
  OCD DPB1B 0012 C100 0CC Posital Fraba Encoder
  OCD DPB1B 0012 C100 0CO Posital Fraba Encoder
  OCD DPB1B 0012 S100 0CC Posital Fraba Encoder
  OCD DPB1B 0012 S100 OCC Posital Fraba Encoder
  OCD DPB1B 0012 S10S 0CC Posital Fraba Encoder
  OCD DPB1B 0012 S10S OCC Posital Fraba Encoder
  OCD DPB1B 0013 C10V 0CC Posital Fraba Encoder
  OCD DPB1B 0013 C10V OCC Posital Fraba Encoder
  OCD DPB1B 0013 S060 0CC Posital Fraba Encoder
  OCD DPB1B 0013 S060 OCC Posital Fraba Encoder
  OCD DPB1B 12113 C10V 0CC Posital Fraba Encoder
  OCD DPB1B 1212 B15S 0CC Posital Fraba Encoder
  OCD DP B1 B 12 12 B15 S OCC Posital Fraba Encoder
  OCD DPB1B 1212 C100 0CC Posital Fraba Encoder
  OCD DPB1B 1212 C10S 0CC Posital Fraba Encoder
  OCD DPB1B 1212 CA30 0CC Posital Fraba Encoder
  OCD DPB1B 1212 CA30 OCC Posital Fraba Encoder
  OCD DPB1B 1212 S060 0CC Posital Fraba Encoder

  148312060 Fraba Posital
  148312375 Fraba Posital
  Fraba 350 51063 Fraba Posital
  79221012 Fraba Posital Viet nam
  OCD DP MT Fraba Posital
  147312499 Fraba Posital Công ty TNHH Châu Thiên Chí
  2810 16 6 0G00PGF2CR Fraba Posital
  2812 4096 6 6G0SS G01CG Fraba Posital
  2812 4096 6 6G0SSG01CG Fraba Posital
  2812 4096 6 6GOSSG01CG Fraba Posital
  29100560 Fraba Posital
  32400151 Fraba Posital Công ty TNHH Châu Thiên Chí
  350 51063 DPBIB 1212 Fraba Posital
  35D 51063 Fraba Posital
  5810 16 FGD0PG2CR Fraba Posital
  5810 4096 FBBIC 203PG Fraba Posital
  5810 4096 FG00PG02KW Fraba Posital
  5812 4096 FBA1DPW3PG Fraba Posital
  5812 16 FG00SL01KW Fraba Posital
  5812 1 FBA1DP03PG Fraba Posital Viet nam
  5812 1 FBA1K3WOSW 4096 Fraba Posital
  5812 1 FBB1DP03PG Fraba Posital
  5812 1 FBB1DPN3PG Fraba Posital
  5812 1 YBA1DP03PG Fraba Posital
  5812 1 YBB1DP03PG Fraba Posital
  5812 1 YBBIDPO3PG Fraba Posital
  5812 256 FG00SL01KG Fraba Posital
  5812 4096 fba10p03pg Fraba Posital
  5812 4096 FBA1DPP3PG Fraba Posital
  5812 4096 FBB1DP03PG Fraba Posital
  5812 4096 FBB1DPP3PG Fraba Posital
  5812 4096 FBB1DPT3PG Fraba Posital
  5812 4096 FG00SLS00R Fraba Posital
  5813 4096 FBA1DP03PG Fraba Posital
  5813 4096 FBA1DP03PG(VERSION 3) Fraba Posital
  5813 4096 FBA1DP03PG(version3) Fraba Posital
  5813 4096 FBA2D203PG Fraba Posital
  5813 4096 FBB1DP03PG Fraba Posital
  5813 4096 FG00SL01KW Fraba Posital
  5813 4096 YBB1D203PG Fraba Posital
  5813 YBB1DP03PG Fraba Posital
  58 1DP 3PG Fraba Posital Viet nam
  6510 16 FGD0PG02CR Fraba Posital
  65536 steps per round Fraba Posital
  6S12 4096 FG00SL00BG Fraba Posital
  “Fraba Encoder” Fraba Posital
  99992001 Fraba Posital
  99998110 Fraba Posital
  AGS 030 2 CA1 H0 CRW Fraba Posital
  AGS 030 2 SC1 HO P8M Fraba Posital
  AGS 030 2S C1 HOP8M Fraba Posital
  AGS 030 2S CA H0 CRW Fraba Posital
  AH 58 B1CA 3PG Fraba Posital
  AH 58 B1CP 3PG Fraba Posital
  AH 58 B1DA 3PG Fraba Posital
  AH 58 B1DA 3PG VA Fraba Posital
  AH 58 B1DP 127 Fraba Posital Công ty TNHH Châu Thiên Chí
  AH 58 B1DP 3PG Fraba Posital
  AH 58 B1DP 3PG “Posital-Fraba” Fraba Posital
  AH 58 B1DP 3PG 127 Fraba Posital
  AH 58 B1DP 3PG VA Fraba Posital
  AH58 A1DPQ 3PG Fraba Posital
  AH58 B1DP 3M16BL Fraba Posital
  AH58 B1DP 3PG Fraba Posital
  AH58 B1DP 3PG VA Fraba Posital
  AH58 DA 3PG CONNECTION HOOD Fraba Posital
  ALW S30/1200 C 0.98289824 Fraba Posital
  ALW S30/1200 C 0 98289824 Fraba Posital
  ALW S30/1500 C 0.98289824 Fraba Posital
  ALW S30/1500 C 0 98289824 Fraba Posital
  ANS30 DP22 3PG Fraba Posital
  ANS45 DP12 3PG Fraba Posital
  ANS45 DP22 3PG Fraba Posital
  AWC2810 1 1 6C00PNT 2CW Fraba Posital
  AWC2810 1 1 6C00PNT 2CW(1 1) Fraba Posital
  AWC2810 1 1 6G00PNT 2CW Fraba Posital
  AWC5812 4096 Fraba Posital Viet nam
  AWC5812 4096 FB60 DP03PG Fraba Posital
  AWC5812 4096 FBB1 DP03PG Fraba Posital
  AWC5812 4096 FBBIC203 Fraba Posital
  AWC5812 4096 ZB00 DP03PG/ AH BP 3PG Fraba Posital
  AWC5813 1 FBA1DPQ3PG Fraba Posital
  AWC5813 1 FBA2D203PC Fraba Posital
  AWC5813 4096 FBA1DPQ3PG Fraba Posital
  AWC5813 4096 FBA2D203PG Fraba Posital
  Connection hood 58 B1 DP 3PG Fraba Posital
  Connection hood AH 58 B1CA 3PG Fraba Posital
  Connection hood AH 58 B1DP 3PG Fraba Posital
  Connection hood AH 58 B1DP 3PG VA Fraba Posital
  Connection hood AH58 B1DP 127 Fraba Posital
  Connection hood AH58 B1DP 3PG Fraba Posital
  DKAWC DP Fraba Posital Viet nam
  www.chauthienchi.com
  Encoder OCD DPB1B 0012 C100 0CC Fraba Posital
  Encoder OCD DPB1B 1212 C100 0CC Fraba Posital
  Encoder OCD DPB1B 1212 C10S Fraba Posital
  Encoder OCD DPB1B 1213 C100 0CC Fraba Posital
  Encoder OCD DPB1B 1213 C10V 0CC Fraba Posital
  Encoder OCD SL00G 0412 C100 PRL Fraba Posital
  FRABA ABSOLUTE ROTARY ENCODER Fraba Posital
  GRHY24BIT Fraba Posital Công ty TNHH Châu Thiên Chí
  incl. conenction hood AH 58 B1DP 3PG Fraba Posital
  incl. connecting cover SH58 B1DP 3PG Fraba Posital
  incl. Connecting hood AH58 B1DP 3PG Fraba Posital
  incl. connection hood AH 58 1DP 3PG Fraba Posital
  incl. Connection hood AH 58 B1DA 3PG Fraba Posital
  incl. connection Hood AH 58 B1DP 3PG Fraba Posital
  incl. connection hood AH 58 B1 DP 3PG Fraba Posital
  incl. Connection hood AH58 B1DP 3PG Fraba Posital
  incl connection hood AH 58 B1DP 127 Fraba Posital
  LP562 Fraba Posital Viet nam

  Cảm biến vòng quay Công ty TNHH Châu Thiên Chí
  OCD DPB 1B0013S0600CC Fraba Posital Viet nam
  OCD 1212 CLOS OCC Fraba Posital
  OCD 600B 0016 C10S CRW Fraba Posital
  OCD BITPARALLEL ST Fraba Posital
  OCD C2B1B 0012 S10V 0CC Fraba Posital
  OCD C2B1B 1210 C100 0CC Fraba Posital
  OCD C2B1B 1212 C100 0CC Fraba Posital
  OCD C2B1B 1212 C100 0Cc 146 Fraba Posital
  OCD C2B1B 1212 C100 OCC Fraba Posital
  OCD C2B1B 1213 C100 0CC Fraba Posital
  OCD C2 B1B 1213 C100 OCC Fraba Posital
  OCD C5B1B 1213 C100 CAW Fraba Posital
  OCD C5 B1B 1213 C100 CAW Fraba Posital
  OCD C5 B1B 1213 C100 PRW Fraba Posital Viet nam
  OCD C5B1B 1213 C10S CRW Fraba Posital
  OCD C5B1B 1213 S06S CRW Fraba Posital
  OCD C5B1B 1213 S06S CRW Fraba Posital
  OCD C600B 0012 C100 CAW Fraba Posital
  OCD C600B 0012 C100 CRW Fraba Posital
  OCDC600B 0012 C10S PAL Fraba Posital
  OCD C600B 0012 C10S PAL Fraba Posital
  OCD C600B 0012 S10S CRW Fraba Posital
  OCD C600B 0012 S10S PAL Fraba Posital
  OCD C600B 0012 S10S PRL Fraba Posital
  OCD C600B 0012 S10S PRM Fraba Posital
  OCD C600B 0012 S10S PRN Fraba Posital
  OCD C600B 0016 C10S CRW Fraba Posital
  OCD C600B 0016 S060 CRW Fraba Posital
  OCD C600B 0016 S06C CRW Fraba Posital
  OCD C600B 0016 SCIC PR Fraba Posital
  OCD C6B00B 0016 C10S CRW Fraba Posital
  OCD C6B1B 0012 S10S PRM Fraba Posital
  OCD CANopen ST/MT Fraba Posital Viet nam
  OCD D2B1B 0013 B150 0CC Fraba Posital
  OCD D2B1B 0013 C100 0CC Fraba Posital
  OCD D2B1B 1213 10V OCC Fraba Posital
  OCD D2B1B 1213 C100 0CC Fraba Posital
  OCD D2B1B 1213 C100 OCC Fraba Posital
  OCD D2B1B 1213 C10V 0CC Fraba Posital
  OCD DPB1 B 1213 S06 0CC Fraba Posital
  OCD DPB1B 0012 C100 0CC Fraba Posital
  OCD DPB1B 0012 C100 0CO Fraba Posital
  OCD DPB1B 0012 S100 0CC Fraba Posital
  OCD DPB1B 0012 S100 OCC Fraba Posital
  www.chauthienchi.com
  OCD DP MT Posital Fraba Encoder Viet nam
  2810 16 6 0G00PGF2CR Posital Fraba Encoder
  2812 4096 6 6G0SS G01CG Posital Fraba Encoder
  2812 4096 6 6G0SSG01CG Posital Fraba Encoder
  2812 4096 6 6GOSSG01CG Posital Fraba Encoder
  350 51063 DPBIB 1212 Posital Fraba Encoder
  5810 16 FGD0PG2CR Posital Fraba Encoder
  5810 4096 FBBIC 203PG Posital Fraba Encoder
  5810 4096 FG00PG02KW Posital Fraba Encoder
  5812 4096 FBA1DPW3PG Posital Fraba Encoder
  5812 16 FG00SL01KW Posital Fraba Encoder
  5812 1 FBA1DP03PG Posital Fraba Encoder
  5812 1 FBA1K3WOSW 4096 Posital Fraba Encoder
  5812 1 FBB1DP03PG Posital Fraba Encoder
  5812 1 FBB1DPN3PG Posital Fraba Encoder
  5812 1 YBA1DP03PG Posital Fraba Encoder
  5812 1 YBB1DP03PG Posital Fraba Encoder
  5812 1 YBBIDPO3PG Posital Fraba Encoder
  5812 256 FG00SL01KG Posital Fraba Encoder
  5812 4096 fba10p03pg Posital Fraba Encoder
  5812 4096 FBA1DPP3PG Posital Fraba Encoder
  5812 4096 FBB1DP03PG Posital Fraba Encoder
  5812 4096 FBB1DPP3PG Posital Fraba Encoder
  5812 4096 FBB1DPT3PG Posital Fraba Encoder
  5812 4096 FG00SLS00R Posital Fraba Encoder
  5813 4096 FBA1DP03PG Posital Fraba Encoder
  5813 4096 FBA1DP03PG(VERSION 3) Posital Fraba Encoder
  5813 4096 FBA1DP03PG(version3) Posital Fraba Encoder
  5813 4096 FBA2D203PG Posital Fraba Encoder
  5813 4096 FBB1DP03PG Posital Fraba Encoder
  5813 4096 FG00SL01KW Posital Fraba Encoder
  5813 4096 YBB1D203PG Posital Fraba Encoder
  AGS 030 2 CA1 H0 CRW Posital Fraba Encoder
  AGS 030 2 SC1 HO P8M Posital Fraba Encoder
  AGS 030 2S C1 HOP8M Posital Fraba Encoder
  AGS 030 2S CA H0 CRW Posital Fraba Encoder
  www.chauthienchi.com
  AH 58 B1CA 3PG Posital Fraba Encoder
  AH 58 B1CP 3PG Posital Fraba Encoder
  AH 58 B1DA 3PG Posital Fraba Encoder
  AH 58 B1DA 3PG VA Posital Fraba Encoder
  AH 58 B1DP 127 Posital Fraba Encoder
  AH 58 B1DP 3PG Posital Fraba Encoder
  AH 58 B1DP 3PG "Posital-Fraba" Posital Fraba Encoder
  AH 58 B1DP 3PG 127 Posital Fraba Encoder
  AH 58 B1DP 3PG VA Posital Fraba Encoder
  AH58 A1DPQ 3PG Posital Fraba Encoder
  AH58 B1DP 3M16BL Posital Fraba Encoder
  AH58 B1DP 3PG Posital Fraba Encoder
  AH58 B1DP 3PG VA Posital Fraba Encoder
  AH58 DA 3PG CONNECTION HOOD Posital Fraba Encoder
  ALW S30/1200 C 0.98289824 Posital Fraba Encoder
  ALW S30/1200 C 0 98289824 Posital Fraba Encoder
  ALW S30/1500 C 0.98289824 Posital Fraba Encoder
  ALW S30/1500 C 0 98289824 Posital Fraba Encoder
  ANS30 DP22 3PG Posital Fraba Encoder
  AWC5812 4096 Posital Fraba Encoder
  AWC5812 4096 FB60 DP03PG Posital Fraba Encoder
  AWC5812 4096 FBB1 DP03PG Posital Fraba Encoder
  AWC5812 4096 FBBIC203 Posital Fraba Encoder
  AWC5812 4096 ZB00 DP03PG/ AH BP 3PG Posital Fraba Encoder Viet nam Công ty TNHH Châu Thiên Chí

  Teleph :  (028) 3589 0678 -- Fax: (028) 3589 0677

  E-mail  : info@chauthienchi.com - Website : www.chauthienchi.com

 • Sản phẩm liên quan
LOẠI VÀNGMUABÁN
SBJ
SJC