• Chi tiết
 • Product name: Van điện từ Duplomatic Vietnam distributor CTC Co ltd

  Type of product: Khí nén - thủy lực

  Status: Còn hàng

  Model: Van Duplomatic DS5-RK/12N-D220K1

  Brand: Duplomatic

  Original: Italy

  Supplier: Công ty TNHH Châu Thiên Chí

  Price: 0


  Product detail:

  Công ty TNHH CHÂU THIÊN CHÍ là đại lý phân phối van Duplomatic tại Việt Nam.
  Địa chỉ: 29/33 Road No.11, Ward 11, Go Vap Dist., HCMC 70550, Viet Nam
  Tel: 028 3589 0678 Fax: 028 3589 0677
  E-mail : info@chauthienchi.com   - Website : www.chauthienchi.com 

  Công ty TNHH CHÂU THIÊN CHÍ tự hào là đại lý phân phối Duplomatic Oleodinamica tại Việt Nam
  Duplomatic Oleodinamica đứng đầu trong thị trường thủy lực về chất lượng, sự đa dạng của sản phẩm, đáp ứng được các yêu cầu khắt khe nhất và các giải pháp được thiết kế bởi các bộ phận chuyên trách cùng với việc bán hàng và dịch vụ mạng lưới phân phối khắp các nơi trên thế giới,đây là một lợi thế cạnh tranh thực sự.

  I/ Duplomatic Proportional valves
  1. Pressure control proportional valves
  CRE - Direct operated pressure control proportional valve
  PRED3 - Pressure control proportional valve
  PRED3G - Pressure control proportional valve - OBE
  PRED3J - Pressure control proportional valve for closed loop - OBE
  PRE3 - Pilot operated pressure control proportional valve
  PRE3G - Pilot operated pressure control proportional valve - OBE
  PRE* - Pilot operated pressure relief proportional valves
  PRE*G - Pilot operated pressure relief proportional valves - OBE
  PRE*J - Pilot operated pressure relief proportional valves for closed loop - OBE
  MZE - Pilot operated pressure reducing proportional valve
  ZDE3 - Pressure reducing proportional valve
  ZDE3G - Pressure reducing proportional valve - OBE
  DZCE* - Pressure reducing proportional valve
  DZCE*G - Pressure reducing proportional valve - OBE
  2. Flow control proportional valves
  RPCED1 - Direct operated flow control proportional valve
  RPCED1-*/T3 - 3-way flow control proportional valve
  QDE* - Flow control compensated proportional valves
  RPCER1 - Flow control proportional valves with feedback
  RPCE2-* - Pilot operated flow control proportional valves
  RPCE3-* - Pilot operated flow control proportional valves
  3. Directional control proportional valves
  DSE3 - Directional control hydraulic proportional valves
  DSE3B - Directional control hydraulic proportional valve
  DSE3G - Directional proportional valve - On Board Electronics
  DSE3J - Directional control proportional valve - Feedback & OBE
  DSE3F - Directional control proportional valve - Electrical Feedback
  DSE5 - Directional control hydraulic proportional valves
  DSE5G - Directional control porportional valve - OBE
  DSE5J - Directional proportional valves - Feedback & OBE
  DSPE* - Pilot operated directional proportional valves
  DSPE*G - Pilot operated directional proportional valves - OBE
  DSPE*J - Pilot operated directional proportional valves - OBE & Feedback
  4. Explosion-proof proportional valves
  PRE(D)*K - Explosion-proof pressure relief proportional valve
  ZDE3K - Ex-proof pressure reducing proportional valves
  DZCE*K* - Explosion-proof pressure reducing proportional valves
  DS(P)E*K - Explosion-proof proportional valves
  5. High response servo proportional valves
  DXE3J - High response servo-proportional valve with feedback and integrated electronics
  DXJ3 - Electro-hydraulic servo proportional valve - OBE
  DXJ5 - Electro-hydraulic servo proportional valve - OBE
  II/ Duplomatic Electronics
  1. Plug version amplifiers
  EDC-1 - Digital electronic control unit, for open loop, single solenoid proportional valve
  2. Modular amplifiers
  EDM-M* - Digital amplifier for open loop proportional valves
  EWM-RL- Digital card for fast/slow speed control in open loop systems
  EWM-A-SV- Analog amplifier for servovalve control
  3. Axes positioning
  EWM-S-B* - Digital card for stroke control in closed loop system
  EWM-S-AA - Positioning card with digital setup, for stroke control in closed loop system
  EWM-ST-AA - Analogue positioning card with analogue feedback and digital setup, for stroke control in closed loop system
  EWM-S-AD - Analogue positioning card for stroke control in closed loop systems with digital feedback and setup
  EWM-S-DAD - Card for positioning and velocity stroke control with Profibus communication interface
  EWM-SP-DAD - Card for axis control (stroke and pressure) with Profibus communication interface
  4. Axes synchronization
  EWM-MS-AA - Card with analogue signals for synchronization control
  EWM-SS-DAD - Card for axis synchronization control for systems from 2 to 9 axes with Profibus/Can communication interface
  5. Pressure Control - Công ty TNHH CHÂU THIÊN CHÍ
  EWM-P-AA - Digital card for pressure and force control in closed loop systems
  EWM-PQ-AA - Digital card for pressure/flow control in closed loop systems

  6. Eurocard type cards
  UEIK-1* - Electronic control unit for open loop single solenoid proportional valve
  UEIK-11RS* - Electronic control unit for single solenoid proportional valve with position feedback
  UEIK-2* - Electronic control unit for open loop double solenoid proportional valve
  UEIK-21RSD - Electronic control unit for double solenoid proportional valve with position feedback
  UEIK-2*RL - Electronic control unit for open loop double solenoid proportional valve with reference signal and ramp selection
  7. Eurocard format card holders
  PSC - Card holders for electronic control units in eurocard format
  III/ Duplomatic Pressure control valves Việt Nam Distributor
  1. Pressure relief valves, cartridge type
  CR - Direct operated pressure control valve
  CRQ - Pilot operated pressure control valve
  PRK10 - Pilot operated pressure control valve
  DBV - Direct operated pressure control valve
  PCK06 - Two- and three-way pressure compensator with fixed or variable adjustment
  2. Pressure relief valves
  CD1-W - Direct operated pressure control valve
  RM*-W - Pressure control valves
  RQ*-W - Pressure relief valves
  RQ*P - Pressure relief valves
  3. Pressure relief valves with unloading
  RQM*-W - Solenoid operated pressure relief valve with unloading and pressure selection
  RQM*-P - Solenoid operated pressure relief valve with unloading and pressure selection
  MRQA - Unloading valve (for circuits with accumulator)
  RQ**-P - Unloading valve (for circuits with accumulator)
  RQ*M*-P - Unloading valve with automated or solenoid operated venting
  RQM*K*-P - Solenoid operated pressure relief valves with unloading and pressure selection - explosion proof ATEX 94/9/CE
  4. Pressure reducing valves
  Z*P - Pressure reducing valves
  5. Sequence and balance valves
  Sequence valve (S) unloading valve (U) backpressure valve (T) balancing valve (X)
  ZC2 - Balancing valves
  DZC* - Balancing valves
  IV/ Duplomatic Flow control valves
  1. Throttle flow valves
  RS* - Double-acting throttle flow control valve
  RSN* - Single-acting throttle flow control valve
  2. Compensated 2-way flow control valves
  RPC1 - Pressure and temperature compensated flow control valve
  RPC* - Pressure and temperature compensated flow control valves
  3. Compensated 3-way flow control valves
  RPC1-T3 - Pressure and temperature compensated three-way flow control valve
  RPC*-*T3 - Pressure and temperature compensated three-way flow control valves
  4. Fast/slow speed selection valve
  CP1R*-W - Roller operated fast/slow speed selection valve
  5. Deceleration valve
  K4WA/C - Deceleration valve
  V/ Duplomatic Directional valves - Công ty TNHH CHÂU THIÊN CHÍ
  1. Electrovalves
  DL2 - Solenoid operated directional control hydraulic valve
  DS3 - Solenoid operated directional control hydraulic valve
  DL3 - Solenoid operated directional control hydraulic valve
  DL3B - 8 Watt solenoid operated directional control valve
  MD1JB - Solenoid operated directional control valve - Junction box
  MDS3 - Solenoid operated directional control valve - Modular
  MDF3 - Shut-off solenoid valve - Modular version - CETOP 03
  DS5 - Solenoid operated directional control hydraulic valve
  DS5JB - Solenoid operated directional control valve - Junction box
  DL5 - Solenoid operated directional control valve - Compact
  DL5B - DC Solenoid operated directional control valve - Compact
  DD44 - Solenoid operated directional control valve - Modular
  2. Bankable solenoid valves
  BD6 - Bankable directional control hydraulic valve
  BLS6 - Bankable load sensing proportional control valve
  BFD* - Bankable six-way flow selection switch
  3. Piloted distributors
  E*P4 - Pilot operated distributor solenoid or hydraulic controlled
  DSP7 - Pilot operated distributor solenoid/hydraulic controlled
  DSP10 - Pilot operated distributor solenoid/hydraulic controlled
  4. Monitored valves
  DS(P)*M - Solenoid operated directional valves - Monitored spools
  5. Explosion-proof valves
  D*K* - Solenoid operated directional valves - explosion-proof
  6. Poppet type valves
  DT03 - Solenoid operated directional control valve - Poppet
  MDT - Solenoid operated directional valve - Poppet - Modular
  KT08 - Poppet type solenoid operated valve - cartridge type
  7. Distributors
  DSH* - Lever operated directional control valve
  DSH3L - Lever operated directional control valve, compact version
  DSR3 - Roller cam operated directional control valve
  DSA* - Pneumatically operated directional control valve
  DSC3 - Hydraulically operated directional control valve
  DSB* - Self-reversing valve
  8. Accessories
  EC - Electric connectors
  ECL - Power saving device for on-off solenoid valves
  VI/ Duplomatic Check valves
  1. Shuttle valves
  VSK* - Shuttle valves, cartridge type

  2. Check valves
  VR*-I - Check valves, cartridge type
  VD*-W* - Check valves, in-line
  VR*-P - Check valves, subplate mounting
  VP*-P*-MU - Hydro-pilot operated check valves
  3. Filling valves
  CFP - Filling valves
  4. Logic elements
  Logic elements - LC* Cartridge valves - LP* Covers
  VII/ Duplomatic Modular valves
  1. Pressure control
  PRM2 - Direct operated pressure relief valve ISO 4401-02 (CETOP R02)
  MCD - Direct operated pressure relief valve ISO 4401-03 (CETOP 03)
  MRQ - Pilot operated pressure relief valve ISO 4401-03 (CETOP 03)
  PBM3 - Backpressure valve ISO 4401-03 (CETOP 03)
  PRM5 - Pilot operated pressure relief valve ISO 4401-05 (CETOP 05)
  PRM7 - Pilot operated pressure relief valve ISO 4401-07 (CETOP 07)
  MZD - Direct operated three-way pressure reducing valve ISO 4401-03 (CETOP 03)
  Z4M - Pilot operated pressure reducing valve ISO 4401-05 (CETOP 05)
  PZM7 - Pressure reducing valve ISO 4401-07 (CETOP 07)
  MSD - Direct operated sequence valve ISO 4401-03 (CETOP 03)
  SD4M - Direct operated sequence valve ISO 4401-05 (CETOP 05)
  PCM3 - Two and three-way pressure compensator, with fixed or variable adjustment ISO 4401-03 (CETOP 03)
  PCM5 - Two- and three-way pressure compensator with fixed adjustment ISO 4401-05 (CETOP 05)
  PCM8 - Two- and three-way pressure compensator with fixed adjustment ISO 4401-08 (CETOP 08)
  2. Flow control - Công ty TNHH CHÂU THIÊN CHÍ
  QTM2 - Flow restrictor valve ISO 4401-02 (CETOP R02)
  MERS - Flow restrictor valve ISO 4401-03 (CETOP 03)
  QTM5 - Flow restrictor valve ISO 4401-05 (CETOP 05)
  QTM7 - Flow restrictor valve ISO 4401-07 (CETOP 07)
  RPC1*/M - Flow control valve ISO 4401-03 (CETOP 03)
  RPC1*/4M - Flow control valve ISO 4401-05 (CETOP 05)
  3. Check valves
  CHM2 - Direct check valve ISO 4401-02 (CETOP R02)
  MVR - Direct check valve ISO 4401-03 (CETOP 03)
  MVR-RS/P - Direct check valve with flow restrictor ISO 4401-03 (CETOP 03)
  MVPP - Pilot operated check valve ISO 4401-03 (CETOP 03)
  VR4M -Direct check valve ISO 4401-05 (CETOP 05)
  CHM5 - Pilot operated check valve ISO 4401-05 (CETOP 05)
  CHM7 - Pilot operated check valve ISO 4401-07 (CETOP 07)
  4. Shuttle valves
  RLM3 - Electric fast/slow speed selection valve ISO 4401-03 (CETOP 03)
  VSM3 - Shuttle valve ISO 4401-03 (CETOP 03)
  VIII/ Duplomatic Pumps - Công ty TNHH CHÂU THIÊN CHÍ
  1. Duplomatic Gear pumps
  GP - External gear pumps
  1P - External gears pumps
  IGP - Internal gear pumps
  2. Duplomatic Vane pumps
  DFP - Fixed displacement vane pumps
  PVD - Variable displacement vane pumps with direct adjuster
  PVE - Variable displacement vane pumps with direct pressure regulator
  PVA - Variable displacement vane pumps with pilot adjuster
  3. Duplomatic Piston pumps
  VPPM - Variable displacement axial-piston pumps for medium-high pressure
  VPPL - Variable displacement axial-piston pumps for medium-low pressure
  IX/ Duplomatic Cylinders - Công ty TNHH CHÂU THIÊN CHÍ
  1. Tie rods cylinders - ISO 6020/2
  HC2 - ISO 6020/2 - DIN 24554 tie rods cylinders
  2. Tie rods servo-cylinders
  HCX - Tie rods servo-cylinders
  3. Heavy duty cylinders - ISO 6022
  HC3 - ISO 6022 heavy duty cylinders - DIN 24333
  X/ Duplomatic Subplates and manifolds
  1. Subplates
  PM* - Subplates for pressure control valves, flow control valves and directional valves
  2. Blanking plates
  PE - Blanking plates
  3. Manifolds
  P2A*L - Manifolds for ISO 4401-03 (CETOP 03) valves with side ports
  P2X*M - Manifolds for ISO 4401-03 (CETOP 03) valves with ports on rear
  4. Modular subplates
  P2* - Modular subplates for ISO 4401-03 (CETOP 03) valves
  P4D* - Modular subplates for ISO 4401-05 (CETOP 05) valves
  5. Special manifolds
  RM4*-MP - Subplate with pressure relief valve
  P4D-RQM5 - Modular subplate with pressure relief valve and unloading solenoid valve
  XII/ Duplomatic Accessories
  1. Filters
  FSI - Suction filter for submerged mounting
  FST - Suction filter with sealed mounting flange
  FRT - Return filter for flange mounting on the tank
  FRC - Return line filter for tank top or line mounting
  FPH - Pressure filter for line mounting
  FPM - Medium pressure filter for line mounting
  FPHM - Pressure filter - modular version
  2. Pressure gauges
  M63 - Pressure gauge
  3. Pressure switches
  PS* - Piston type pressure switch
  4. Pressure transducers
  PTH - Pressure transducer
  XIII/ Duplomatic Power Units and Systems
  1. Power units
  CTR* - Hydraulic power units
  2. Hydraulic systems and manifolds
  Duplomatic Oleodinamica designs and produces hydraulic manifolds and complex systems customized for all the application sectors

  Duplomatic Hydraulic cylinder HC2 F 100/45-2115-K0-S21/2/20
  Duplomatic Hydraulic cylinder HC2 F-125/70-2175-K0-S-21/2/20
  Duplomatic Oil-pressure cylinder SH 40/28 F50 RA NA
  Duplomatic Oil-pressure cylinder SH 100/45 M 100 CPS NA
  Duplomatic Oil-pressure cylinder SH 80/56 M 250 HA AP S
  Duplomatic Oil pressure cylinder SH 160/70 M75 CPF NA S

  Hãy liên hệ với Công ty TNHH CHÂU THIÊN CHÍ để được hỗ trợ giá tốt nhất cùng với dịch vụ tư vấn và hỗ trợ lắp đặt miễn phí sản phẩm Duplomatic Oleodinamica tại Việt Nam

 • Sản phẩm liên quan
LOẠI VÀNGMUABÁN
SBJ
SJC